Ledenvergadering

Op donderdagavond 28 maart 2019 houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Alle leden ontvangen vooraf de agenda voor deze avond, het absolute hoogtepunt van ons jaarprogramma. In de agenda staat vermeld, dat het verslag van de vorige ledenvergadering van 8 maart 2018 op de website te lezen valt. Hieronder staat het verslag.

Verslag Algemene ledenvergadering NWG De Reest op 08-03-2018.

 1. Opening: Ontvangst met koffie en thee door voorzitter Jan Dijkema. ( 13 aanwezigen, inclusief bestuur). Helaas was de secretaris wegens privé omstandigheden verhinderd en waren er ook veel minder leden aanwezig dan op de vorige ledenvergadering. Wat ook jammer is, dat het ledenaantal langzaam maar zeker iets minder wordt per jaar. Ook de vergrijzing slaat toe en het blijft een probleem om jongere leden er bij te krijgen.
 2. Verslag vorige vergadering: Het verslag is ruim van te voren bekend gemaakt en er waren geen op of aanmerkingen van enige importantie.
 3. Penningmeester en Ledenadministratie: Er zijn ongeveer 170 betalende leden, iets minder dan vorig jaar. Maar we willen ook een positief geluid laten horen en dat is namelijk, dat er – gezien het aantal leden – veel leden daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken en iets voor de vereniging doen. Te denken is aan landschapbeheerders van de kleine en grote werkgroep, kleine nestkastroute beheerders, Reestinfo bezorgers, grote nestkast beheerders, vogelringers, werkgroepleden voor de fotoclub, redactieleden en nog enkelen die wat losse hand en spandiensten verrichten.  De kascontrole is op 08-02-2018 uitgevoerd door Janny Spijkerman en Jan Hopster. Zij hebben de financiële afwikkeling van de NWG de Reest over 2017 goedgekeurd. De nieuwe kascontrolecommissie voor 2018 wordt gevormd door Judith Schmidt en Jan Hopster. Afgelopen jaar is er ongeveer ruim 4000 euro aan uitgaven gedaan doch er is ook voor bijna 4000 euro aan giften binnen gekomen waardoor het saldo van de NWG maar een paar honderd euro geslonken is. Subsidies kwamen binnen via de RABO-clubkas methode ( € 500,00), het Prins Bernhard Cultuurfonds ( € 1500,00 voor het project landbouwgewassen ) en een bijdrage van MMC Dedemsvaart van € 850,00 wat o.a. besteed is aan veiligheidslaarzen t.b.v. het scholieren project.
 4. Overzicht verenigingsactiviteiten: Uiteraard zijn er in 2017 ook weer veel activiteiten georganiseerd op velerlei gebied. Buiten de werkzaamheden van de drie werkgroepen volgt hier een summiere opsomming. In de wintermaanden waren er weer een aantal diapresentaties over

  Vogelexcursie april 2018

  Vleermuizen, Noord Europa, beheer Reestdal, over de vloeivelden bij De Krim en over de Vecht. Verder zijn nog een vaarexcursie in De Wieden en lange wandelingen op het Hijkerveld, omgeving IJhorst en landgoed Vilsteren te noemen. Ook het scholierenproject i.s.m. Het Vechtdal College slokte aardig wat tijd op en ten slotte is ook afgelopen jaar de Reestinfo netjes verzorgd en werd het project Landbouwgewassen stevig uitgebreid.

 5. Kort verslag werkgroep Landschapsbeheer (grote en kleine groep): Door de grote (6 ochtenden) en de kleine (63 ochtenden) groep zijn ook dit jaar weer veel werkzaamheden verricht. Via dunning en snoeien werd ongeveer 15 kuub hout verwerkt dat t.b.v. de verenigingskas verkocht kon worden. Ook werd er gewerkt, aan de heidevelden in

  vrijwilligers op het Rabbingerveld

  De Haardennen, aan boswal De Poele, aan de Vipera zone te Staphorst, aan bospaden om deze vrij te maken en op het Rabbingerveld. De landelijke Natuurwerkdag werd besteed aan terreinen bij de Lemelerberg. In totaal is er ongeveer 1330 manuren gewerkt.

 6. Kort verslag Vogelsectie: De leden van de vogelsectie zijn verdeeld over de grote en kleine nestkasten. Een groep van ongeveer 16 personen beheren ruim 350 kleine nestkasten, die in routes verdeeld zijn. Verder zijn er 4 personen bezig met de Steenuilen, 2 personen met de Kerkuilen en 2 personen met de Torenvalken. Het ringwerk wordt nog steeds gedaan door Judith Schmidt en Henri Timmer. De benodigde kastjes worden aangeleverd door Wilco Batterink.  Tijdens deze vergadering heeft Judith een presentatie gehouden over de tellingen van watervogels dat zij al ruim 22 jaar doet met Jan van Buren. Deze 6 tellingen worden ieder jaar in de

  Expositie Reestkiekers

  wintermaanden gehouden en niet alleen de watervogels doch ook andere waargenomen vogels worden doorgegeven aan de overkoepelende organisatie SOVON.

 7. Kort verslag Fotoclub. Fotoclub de Reestkiekers is een werkgroep van de NWG en men houdt zich het meest bezig met het fotograferen van en in de natuur. Auke v.d. Meulen presenteerde als bestuurlijk aanspreekpunt van de club de activiteiten van het afgelopen jaar en er werden een aantal foto’s getoond.

 

 

 

8. Samenstelling van het bestuur: 

J.Dijkema, voorzitter, aftredend in 2020

H.Derks, secretaris, aftreden in 2019

C.Bisseling, penningmeester, aftredend in 2018

A.v.d.Meulen, bestuurslid, aftredend in 2021

T.Schmidt, bestuurslid, aftredend in 2018

De heren Bisseling en Schmidt werden weer herkozen. Geen tegenkandidaten gemeld.

9. Rondvraag:  Jan van Marle merkte op dat IJhorst-Staphorst en Zuidwolde een bloeiende jeugdafdeling hebben. Kan volgens hem wel de oorzaak zijn van de leegloop bij ons. Tevens vertelde hij dat Jan Vos geen voorzitter meer is van IJhorst-Staphorst. Marcel Ottens had vragen over het scholierenproject en heeft daarover een duidelijke uitleg gehad van Jan Dijkema.

10 .Quiz over het Reestdal:  Als afsluiter werd een quiz gehouden over het Reestdal. Het was een afvalsysteem. Degene met een fout antwoord mocht niet meer meedoen.  De uiteindelijke winnaar was Klaas v.d. Kolk en hij ging met een mooi boek naar huis.

Notulist:  Teo Schmidt.