WVBA

Beleidsplan

Beleidsplan van Weidevogelbescherming “Avereest”

 2020-2025

 

Doelstelling

Weidevogelbescherming ˝AVEREEST˝ stelt zich als doel, in overleg met de betrokken agrariërs, om zoveel mogelijk van de in dit gebied broedende weidevogels te beschermen, opdat meer legsels kunnen uitkomen.

Bij weidevogelbescherming wordt de aandacht voor overleving van kuikens steeds belangrijker. De laatste jaren blijkt dat naast de grutto en tureluur ook de kievit en scholekster extra aandacht verdienen.

De intensieve werkzaamheden op landbouwgronden volgen elkaar tegenwoordig zo snel op, dat het voortbestaan van weidevogels steeds moeilijker wordt.

Gelukkig wil een toenemend aantal agrarische ondernemers en medewerkers van loonbedrijven in samenwerking met vrijwillige weidevogelbeschermers zich inzetten voor bescherming van de weidevogels en het vlieg vlug worden van de kuikens.

 

Beschermgebied

Na een oproep in 1994 van Landschap Overijssel voor vrijwillige weidevogelbeschermers in Overijssel heeft de oprichter van onze vereniging Henk Spijkerman contact gezocht met boeren in de omgeving van Dedemsvaart. Tijdens het weidevogelseizoen van 1995 heeft hij dit opgepakt. Vanaf 1996 hebben zich vrijwilligers bij hem aangesloten en in 2014 heeft de vereniging 55 vrijwilligers, die bij 194 boeren de nesten van weidevogels beschermen op 4.464 ha.

De vrijwilligers zijn voornamelijk actief in de regio Hardenberg en grensstroken van de gemeenten Dalfsen, Staphorst en Ommen. Een en ander in samenwerking met Landschap Overijssel. Ook zijn er gebieden die de Overijsselse provinciegrens overschrijden naar Drenthe. Dit heeft ertoe geleid dat er vanaf 2005 samenwerking  tot stand is gekomen met Landschapsbeheer Drenthe. Nabij Kerkenveld, Elim, Coevorden en Zuidwolde is dit het geval.

De beschermgebieden beginnen in de gemeente Dalfsen, daar ligt het gebied tussen Nieuwleusen en Oudleusen. Dit gebied is in 2009 en 2010 verder uitgebreid. In onze eigen gemeente Hardenberg beginnen we in het Westerhuizingerveld, Den Kaat, Vierde Blok, omgeving Oostwijk, richting Elfde Wijk. Dan gaan we richting Luttergreppel, Slagharen, Schuinesloot, Nieuwe Krim, De Krim, Lutten en Oud-Lutten. In 2003 en 2004 is het gebied uitgebreid met Ane, Anerveen, Holthone en Holtheme

 

Activiteiten

Om het werk van de weidevogelbescherming onder de aandacht te brengen worden gastlessen op scholen gegeven en worden er lezingen verzorgd. Voorlichtingsmateriaal is daarvoor ontwikkeld in eigen beheer en in samenwerking met Landschap Overijssel. Er wordt regelmatig een expositie ingericht en af en toe wordt een excursie georganiseerd.

Het bestuur stelt zich een aantal doelen voor de komende jaren.

  1. Het aantal leden die het veld in willen gaan op peil houden. Dit willen wij bereiken door onder meer de betrokkenheid van jongeren te stimuleren via gastlessen op scholen, educatieprojecten in samenwerking met de Koppel en de Stuw, met Landschap Overijssel etc.
  2. Samen met Landschap Overijssel en de gemeente Hardenberg optrekken om in de gemeente Hardenberg gebieden aan te wijzen met speciale bescherming voor de kievit en “plas-dras”. Dit vindt plaats in overleg met Landschap Overijssel en de provincie Overijssel en daarmee kan de Weidevogelbescherming/ betreffende agrariër een beroep doen op subsidie.

 

Organisatie

Het bestuur wordt momenteel gevormd door 5 personen, te weten:

Voorzitter:                   H. Borger

Secretaris:                  I. van Hedel

Penningmeester:        H..J. Postma

Bestuurslid:                J.J. Uythof

Bestuurslid:               J. van der Heide

Voorts is Janny Stevens algeheel coördinator voor de leden/vrijwilligers.

Er is een Gedragscode Vrijwillige Weidevogelbescherming, opgesteld door De Landschappen, waaraan alle vrijwilligers zich dienen te houden. En er wordt gewerkt met de richtlijnen voor het melden van het eerste kievitsei.

 

Financiën

De vereniging verwerft haar inkomsten uit:

  • de jaarlijkse contributie van haar leden;
  • sponsoring opbrengsten;

Het vermogen bestaat uit de saldi van de rekeningcourant en de spaarrekening-

Het vermogen is redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de vereniging.

    

                                              OVERZICHT BOEKJAAR 2023 (x € 1)       

INKOMSTEN:                                                                    UITGAVEN:

CONTRIBUTIES                  510,00                               BESTUURSKOSTEN             244,99

DONATIES                            14,54                               ADMINISTRATIEKOSTEN      14,93

REISKOSTEN                           10,00

RENTE                                     1,18                                DRUKWERK                              4,22

VERKOOP ARTIKELEN        17,00                                BANKKOSTEN                      167,69

SPONSORING                    674,62                                LIDMAATSCHAPPEN             29,50

ALGEMEEN                          512,70

Totaal inkomsten         1.217,34                                 Totaal uitgaven                   984,03

EXPLOITATIESALDO 2023: € 233,31

Toelichting op posten groter dan € 100:

 

CONTRIBUTIES

Het ledenaantal bedroeg per 31 december 2023: 33. Dat zijn 5 leden minder dan in 2022.

De leden betalen een contributie van € 15 per jaar.

 

SPONSORING

Door de Rabobank is in het kader van “Rabo Club Support” ruim € 524 ontvangen. Daarnaast heeft de firma Rooth een korting gegeven op de BBQ van € 110.

 

BESTUURSKOSTEN

Dit betreft vergaderkosten van het bestuur en de kosten van de ledenvergadering.

 

BANKKOSTEN

Dit betreft de kosten van bijna € 14 per maand voor het “hebben” van een rekening bij de Rabobank.

 

ALGEMEEN

Bij de leden was er een behoefte om jaarlijks een barbecue middag te organiseren. Kosten € 392.

Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het onderhoud aan de website

 

TOTAAL VERMOGEN:

BANK                                                      329,63

SPAARREKENING                             4.300,00

VERMOGEN PER 31-12-23           4.629,63