Op zaterdag 3 oktober hebben een aantal vrijwilligers van ongeveer 7.40 tot 12.00 uur vanaf de kijkbult op Takkenhoogte meegedaan aan de jaarlijkse ‘birdwatch’. Dit jaar was ook sprake van de tweejaarlijkse Euro Birdwatch. Deze internationale vogeltelling is een initiatief van BirdLife International. Tijdens dit bijzondere evenement werden er op hetzelfde moment in meer dan 30 Europese landen (trek)vogels geteld. Judith, Marjan, Bertha, Klaas en natuurlijk ook Henri hebben op 3 oktober naar de verschillende soorten vogels gekeken en hebben maar liefst 35 soorten geteld. Op de website van de vogelbescherming staan de resultaten van de landelijke vogeltelling.

Het was vrijwel droog weer, maar er stond een behoorlijke wind. Er werden door deze wind veel minder vogels geteld dan vorig jaar, toen er betere weersomstandigheden waren. Heel bijzonder was natuurlijk de visarend die zaterdag bij de Takkenhoogte werd opgemerkt.  In heel Nederland werd deze vogel 3x gezien.

Soort Aantal
Aalscholver 5
Blauwe Reiger 1
Boeren Zwaluw 6
Buizerd 2
Ekster 1
Fazant 1
Gaai 4
Graspieper 69
Groenling 18
Grote Zilverreiger 1
Holenduif 6
Houtduif 20
Kieviet 5
Kneu 12
Knobbelzwaan 4
Koolmees 5
Kuifeend 3
Merel 5
Nijlgans 10
Pimpelmees 2
Ringmus 21
Roodborsttapuit 2
Smient 26
Spreeuw 180
Stormmeeuw 3
Tjiftjaf 1
Torenvalk 2
Vink 139
Visarend 1
Watersnip 24
Wilde eend 3
Winterkoning 1
Wintertaling 11
Witte Kwikstaart 3
Wulp 3
Zwarte Kraai 8

vogels opzoeken  Totaal  600 vogels gezien           35 soorten