Update oude veengaten

In de Haardennen liggen tientallen oude veenputten. Ze liggen in een rustgebied en daardoor weten veel wandelaars niet van het bestaan. In het voorjaar en zomer  barst het er van de heide- en groene kikkers en er staan bijzondere planten. Veel van deze “veentjes”, zoals ze ook wel worden genoemd zijn vervallen. Er zit geen water meer in, takken en bladeren bedekken de bodem of grote graspollen zijn er de baas.

Herstel

Bijna twintig jaar geleden startte de natuurwerkgroep met het herstel van een deel van de Veentjes. In de jaren 90 van de vorige eeuw werden tussen de dertig en veertig veengaten uitgebaggerd. (Project startte in december 1995)  Opslag van bomen en struiken werd verwijderd, grove dennen werden geringd of omgezaagd. Om de vier, vijf jaar kwam de werkgroep weer terug om de herstelde veentjes te controleren, te herstellen of om nog meer droge en verpauperde veenputten nieuwe kansen te geven door ze volledig op te schonen.

Inventarisatie flora 

In 1996 al inventariseerde plantenkenner Jan Paasman de flora van de Veentjes. Hij trof er bijzondere planten aan zoals blaasjeskuid, duizendbladfonteinkruid en beenbreek. De aanwezigheid van deze planten was een gevolg van het uitbaggeren van de eerste veengaten. In 2000 volgde er een tweede inventarisatie, nu ook van het aangrenzende elzenbroekbos en een geplagd heideterreintje. Jan kwam toen tot drie hoopgevende conclusies: het elzenbroekbos herbergt veel echte moerassoorten, waaronder enkele zeldzame, zeldzame planten in het hele gebied gaan in aantal vooruit of bloeien voor het eerst en het plaggen van de heide heeft op de flora een positieve invloed gehad. We zijn nu 14 jaar verder en een nieuwe inventarisatie lijkt zinvol. Misschien in het komende zomerseizoen?

Aan het werk 

Op zaterdagmorgen 8 november ging de werkgroep, gewapend met sloothaken, snoeischaren en takkenzagen in dit prachtige terreintje aan het werk. Aan de rand van een groot aantal veenputten werd opslag van berk en vuilboom verwijderd. De lichtinval wordt hierdoor sterk verbeterd, waterplanten kunnen zich dan goed ontwikkelen, het zuurstofgehalte in het water blijft  beter op peil. Bij 15 kleine veengaten werd de bodem uitgebaggerd (veel blad en naalden) en bij een paar grotere werd een begin gemaakt met het verwijderen van een drijvende krag (aaneen gegroeide plantenmassa in water,soms steunend op de bodem, soms los drijvend.) graspollen. Met deze klus gaat de werkgroep zeker volgend seizoen door. Opvallend was de lage waterstand in de veengaten. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben de relatief droge periode van de laatste weken. Verder zijn veel kleinere veengaten de laatste jaren dichtgegroeid met
grote pollen pijpenstrootje. Die zijn met mankracht niet meer te herstellen. In het aangrenzende bos liggen wel mogelijkheden. Daar liggen veel putten, die met een grote onderhoudsbeurt en aangevuld met het verwijderen van opslag de biodiversiteit in dit deel van de Haardennen doen toenemen.