Jaarverslag 2008

JAARVERSLAG 2008

Beheerstichting molen ‘de STAR’

 

Bestuurssamenstelling

Gedurende het gehele jaar 2008 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 • Marten Wink
 • Edwin de Wit tot 17-12-2008
 • Henk Hof vanaf 17-12-2008
 • Henk Duistermaat
 • Bert de Ruiter
 • Geja Krol tot 17-12-2008
 • Ingrid Schepers vanaf 17-12-2008
 • Gerrie van der Holst
 • Els Stuiver

In december heeft een bestuursverkiezing plaats gevonden, waarbij Edwin de Wit als penningmeester aftredend was en niet herkiesbaar. Zijn plaats is ingenomen door Henk Hof. Ook Geja Krol, lid namens de gemeente Hardenberg, trok zich terug uit het bestuur vanwege haar werkzaamheden. Haar plaats werd ingenomen door Ingrid Schepers, eveneens vertegenwoordiger namens de gemeente Hardenberg. Het bestuur ging met de aanstelling van beide nieuwe bestuursleden akkoord.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam dit jaar zesmaal bij elkaar. Vele zaken werden behandeld. Vaste agendapunten waren:

 • Bespreking met Arie Winters namens de klussenploeg van de molen
 • Behandeling notulen en post
 • Financiën
 • Donateuractie ‘Vrienden van de Molen’
 • Bijzondere activiteiten bij de molen

Alle onderwerpen werden in een open en positieve sfeer besproken. De vergaderingen hadden een ontspannen karakter.

 

Donateurs

De commissie ‘Vrienden van de Molen’ bestond gedurende het jaar 2008 uit:

 • Gerrie van de Holst tot 17-12-2008
 • Edwin de Wit vanaf 17-12-2008
 • Jan Nijensikkens
 • Henk Duistermaat (trekker commissie)
 • Frieda de Groot
 • Roelie Schotmeijer
 • Jan Bergmeester
 • Marten Wink (namens bestuur)

De activiteiten van de Vriendenclub gingen in 2008 van start met de organisatie van de Nieuwjaarsborrel op 1 januari, gevolgd door de Balkmarkt op 28 april. Op de Balkmarkt kreeg iedere nieuwe donateur een verjaardagskalender van onze molen cadeau.

Vervolgens stond het originele STAR-ontbijt op het programma, een hele klus. De club kwam hiervoor 6 x bij elkaar. De organisatie ervan werd vastgelegd in een draaiboek.

Voor 2009 zal de leider van de dinsdagploeg ook uitgenodigd worden voor deze commissie.

Activiteiten

De molenactiviteiten in het jaar 2008 startten op:

 • 1 januari met de traditionele nieuwjaarsborrel. Jan Nijensikkens had wederom voor Glühwein gezorgd en voor een overheerlijke rauwe ham.
 • Op 28 januari werd de molen bezocht door een groep jonge Braziliaanse musici. Ze kregen een rondleiding door de molen. De voertaal was Duits. Eén van de begeleiders vertaalde dit weer in het Portugees. Na de rondleiding kregen ze een pannenkoekenmaal voorgezet.
 • Op 13 en 14 maart vond het Zeven Sporen Project plaats. Dit project wordt gehouden voor de leerlingen van de Van de Capellen Scholengemeenschap, locatie De Zeven Linden te Dedemsvaart. Over 2 dagen verdeeld kwamen 30 leerlingen de molen bezoeken, waarvan 20 leerlingen naar aanleiding van de rondleiding een verhaal moesten schrijven. Tien leerlingen moesten alle voorkomende handelingen verrichten om de molen in werking te stellen en draaiende te houden. Op het eind van de dag moesten ze molen stilleggen en afsluiten.
 • In maart vond de tweejaarlijkse cursus tot molengids plaats. Dit resulteerde in 3 nieuwe molengidsen. 1 cursist is zelfs de opleiding tot vrijwillig molenaar gestart.
 • In de maanden april en mei werd de molen bezocht door de groepen 6 van een 11-tal basisscholen uit de voormalige gemeente Avereest. Dit in het kader van een cultuur / educatief programma. De kinderen krijgen een inleidend gesprekje over de molen en de diverse soorten graan die in de molen gemalen worden. Aansluitend een rondleiding door de molen en ondertussen hebben andere groepen kinderen koekjes gebakken, die ze aan het eind van de les mogen opeten met een glaasje ranja.
 • Op 10 mei vond de officiële opening van het molenseizoen plaats. Dit jaar werd gekozen voor een origineel STAR-ontbijt voor de gehele bevolking van Balkbrug. Tijdens dit ontbijt werd onze eigen vlag gepresenteerd, die voortaan bij alle evenementen gehesen zal worden.
 • In juni gaf de gemeente een presentatie van het nieuwe bedrijventerrein ‘Het Katingerveld’ aan de overkant van de molen ten noorden van de N377. Een bestuursdelegatie heeft deze informatieavond bijgewoond. Zoals de gemeente het voorstelde zal er terdege rekening gehouden worden met de locatie van de molen, zodat er geen hoog bouwwerk geplaatst wordt tegenover de molen.
 • Op 7 september, de dag van het platteland, stond de molen met een stand op het Welkoopterrein. Er werd koffie met  eigen gebakken koekjes uitgedeeld. Dit leverde weer een aantal nieuwe donateurs op.
 • Het molenseizoen werd op 13 september afgesloten op de Overijsselse molendag met het bekende kinderfestijn “Van Koren tot Koek”.
 • In verband met het 5-jarig bestaan van de nieuwsbrief van de molen kwam er aan het einde van het jaar een speciale editie uit.
 • Eén bruidspaar heeft in het jaar 2008 de molen uitgekozen als locatie voor het maken van trouwfoto’s.

Technisch verslag

In 2008 zijn bij de molen de volgende zaken uitgevoerd:

 • In maart 2008 werd een gidsenopleiding gegeven.
 • Van uit de gidsenopleiding is Wim Wassink doorgegaan met de opleiding tot vrijwillig molenaar. De opleiding werd reeds gevolgd door Detlef ter Haar en Desiree Oost.
 • In het kader van deze opleiding is de molenaarsploeg 2 dagen op pad gegaan om verscheidene molens te bezichtigen, die een andere functie hadden.
 • Het Zeven Linden project vond ook plaats in de maand maart.
 • Er is ongeveer 15 ton maïs en andere granen vermalen.
 • Er werd een tussenas geplaatst samen met een nieuwe poelie op de aandrijfas om de jakobsladder met een riemoverbrenging aan te kunnen drijven.
 • Tegelijkertijd is de Jakobsladder verder gecompleteerd en zijn de eerste tonnen aan maïs in de silo gestort.
 • Samen met de jakobsladder is er een stortkoker onder de silo gemaakt om los graan te kunnen opzakken.
 • De dinsdagmorgenploeg heeft samen met ons de jakobsladder gebeitst en de stelling geteerd.
 • Het bovenwiel is afgespoord. Het bovenwiel en de bonkelaar zijn in de was gezet.
 • Het rondgaande touw dat de buil aandrijft is vernieuwd.
 • De touwen van het luiwerk en het afschietwerk zijn vernieuwd.
 • We zijn in bruikleen gekomen van een kleine draaibank via Hans Hoekman. Deze is op de builzolder geplaatst.
 • De molen heeft als gastmolen gefungeerd voor 3 vrijwillig molenaars in opleiding.
 • Tevens vond er een provinciaal molenaarsexamen plaats met 3 geslaagde kandidaten.

Dit is een beknopt verslag van een zeer productief malend, bouwend en cursusgevend jaar.

Terugkijkend op het jaar 2008 kan gesteld worden dat het een positief jaar voor onze molen is geweest met een grote diversiteit aan activiteiten.

De beheerstichting van molen ‘de Star’ bedankt een ieder die aan dit prachtige resultaat zijn of haar bijdrage heeft geleverd.

Top